برخواسته از نسل کیانیان 

کیانا

نامی ایرانی

ریوشاد

همسر کورش بزرگ

کاساندان

همپیمان داریوش بزرگ که گوش و بینی خود را در فتح بابل برید

زوپیر

از واژه اوستایی دَئسه به معنی همچون گل

گلدیس

نام فرزند کیکاوس

ژوپین

نام یکی از قسمتهای موسیقی کهن ایران

لبینا

از نامهای کهن زرتشتی ایران

سامیار

مهسان - مهسیما — مهسو- مهرشید

لیدا

پدر بزرگ رستم

سام

مهسان - مهسیما — مهسو- مهرشید

مهشید

فرزند کیکاوس - شخصیت اسطوره ای ایرانیان

سیاوش

مرهم - نام زنبور عسل در یونانی

ملیسا

رهبر نظامیان ایران در زمان اشکانیان

سورنا

ماندانا - مادر کورش بزرگ - همسر کمبوجیه اول

ماندان

نامی مقدس در ایران باستان

سپنتا

ملکه در ایران

مرسده

در اوستا سپنته میتر - قاتل خشایارشا

سپند مهر

فرشتگان مقدس ایران باستان

میترا

در اوستا سپیتریدات - داده خداوند

سپهرداد

دختر مهرداد پادشاه اشکانی

میترادات

از درباریان آستیاگ ماد

سپیتا

نامهای رایج امروزی

مهر نوش

گوش دادن به صدای وجدان - پیک ایزدی در دین بهی

سروش

شهبانوی اردشیر سوم شاه ارمنستان

ماندوی

تابش سرخ - پسر زال

سهراب

از ماه دیس گرفته شده است به معنی گل چهره

مهدیس

پسر کی کاووس

سیامک

به معنی چهره ای همچون ماه

مهرو

در اوستا سَئنا - از پیروان زرتشت

سینا

به معنی دختری همچون ماه

مهدخت

نام زرتشتیان امروزی - نام بهرام گور

شاه بهرام

مهر دختر آریایها

مهر آریا

از شاهان باوندی

شروین

کیش مهر ایرانی

مهر آئین

چهره شاهانه - از موبدان ساسانی

شهروی

از زنان شاهنشاهان هخامنشی

میرتو

از شاهان شیروانی ایران

شیروان

بانوان پارسا در دین زرتشتی

نائیریکا

از شاهان ساسانی

شیروی

مادر مانی نقاشی در دوره ساسانی

نوشید

سردار بزرگ خسرو پرویز از خاندان وهمنزاد

شاهین

فرشته نگهبان آذرخش

نِیشام

وزیر شاهنشاه شاپور

شهروز

نامی ایرانی

نازنوش

پدر هرمزد - نگارنده کعبه زرتشت

شیراک

دختر یکی از شاهان پارتی

نیسا

داده شده از شاه

شهداد

نیوشا- گوش دهنده- نوشه

نیوشه

مرد بزرگ

شایگان

پرنس در زمان ساسانیان

نوشا

پسر زیبا

فرهود

دختر مهرداد و خوهر میترادات اشکانی

نیسا

نماد مقدس انسان بالدار از دوره ما قبل زرتشت

فَرَوَهَر

نام فرشته نگهبان آذرخش

نیشام

نام یکی از شاهان گذشته

فریان

نام مادر مانی نقاش  که خود را پیامبر نامید

نوشید

به معنی راست و درست

فَربُد

اناهیت - اناهیتا - فرشته آب

ناهید

از پادشاهان ایرانی در گرجستان

فرمنش

نام گل

وانوشه

از پادشاهان ساسانی

فرامین

ویشکا- ویدا - ویستا

ویرا

لایش و شایسته

فرزام

پردانش - دختر پاکدامن و با اصل و نسب

وستا

نامی ایرانی

فرزین

در اوستایی ویستا - پر دانش و فرهنگ

ویدا

سمبول ملی ایرانیان همان فَرَوَهَر است

فَرَه وَشی

نامی پهلوی به معنی گل

ورتا

دومین پاشاه ماد در بیستون نیز نامش هست

فرورتیش

معشوقه رامین در دوره شاهنشاهی اشکانیان

ویس

نام بسیاری از شاهان ایرانی - فرهاد عاشق شیرین

فرهاد

هفتمین پادشاه کیانی - دختر کیگشتاسب

هما

 از شاهان پیشدادی - فرزند سیاوش- نوه کیکاوس

 کیخسرو

واژه ای پهلوی به معنی خوش رام - خنده رو

هورام

 ستاره

 کیان

پهلوی یاسمن - نوعی گل- دختری در ویس و رامین

یاسمین

 یا کمبوجیه یا کامبوزیا فرزند کورش بزرگ

 کامبیز

خواهر آریوبرزن - زنی سردار در آذرآبادگان

یوتاب

فرزند کاوه - شخصیت ایرانی در شاهنامه- یکی از خاندانها

کارن

پهلوی یاسمن - نوعی گل- دختری در ویس و رامین

یاسمین

 یا کمبوجیه یا کامبوزیا فرزند کورش بزرگ

 کامبیز

خواهر آریوبرزن - زنی سردار در آذرآبادگان

یوتاب

فرزند کاوه - شخصیت ایرانی در شاهنامه- یکی از خاندانها

کارن

 

 

دومین پسر کیغباد- پسر کی اپیوه

کیارش

 

 

برادر فریدون شاه پیشدادی

کیانوش

 

 

کیامنش - کیافر - کیانزاد

کیانمهر

 

 

از خاندانهای اصیل ایرانی همان کارن

کارین

 

 

نامی ایرانی

کامیار

 

 

پسر مرزبان

کُردان

 

 

پسر کی قباد

کی آرمین

 

 

نامی ایرانی

کیازند

 

 

برادر شاه فریدون پیشدادی

کیانوش

 

 

پسر موبد سروش

کیوان

 

 

نامی ایرانی

کیومهر

 

 

بنیانگذار شاهنشاهی و حقوق بشر جهان

 کورش

 

 

پسر گیو

گودرز

 

 

 از شاهان ایران باستان

 گشتاسب

 

 

از وطنپرستان دیلمی

لیشام

 

 

پسر کیخسرو شاه کیانی

لُهراسب

 

 

نقاش دوره ساسانی که دعوی پیغبری کرد

مانی

 

 

نامی از دوره هخامنشی

مِهربُد

 

 

نامی ایرانی

مهیار

 

 

از سرداران مادی کورش بزرگ - ماه یزد یار - همسنگر بابک

مازیار

 

 

از نامهای دوران هخامنشی - آفریننده مزدا - آئین آورنده مزدکیان

مزدک

 

 

پادشاه ایرانی در کابل و پدر رودابه

مهراب

 

 

همان میتران پهلوی - از خاندانهای اصیل ساسانی

مهران

 

 

 نام ایرانی

 مهراشک

 

 

 نام ایرانی

 مهرساد

 

 

 نام ایرانی

 مکابیز

 

 

نام شاپور اول

مهرک

 

 

از دانشمندان ایرانی

نیما

 

 

نام رودخانه ای در ایران

نیکا

 

 

برادر کوچک اشو زرتشت

نیوتیش

 

 

 از شاهان ساسانی

 نرسی

 

 

نورانی - مقدس - دارای احترام

ورجاوند

 

 

امید - آرزو - سپهبد تبرستان

وَندا

 

 

نامی پهلوی - همان بهرام

وَهرام

 

 

هم پیمان داریوش بزرگ در براندازی مغ دروغین

ویسپار

 

 

یکی از شاهان ایران

وارتان

 

 

نام بسیاری از شاهان ایران

هُرمُز

 

 

پسر ویسه و برادر پیران

هومان

 

 

 ظاهر سالم و زیبا

 هیراد

 

 

 از فرماندهان داریوش بزرگ

 هیتاسب

 

 

 روحانی گذشته ایران در زمان زرتشت

 هیربد

 

 

 یکی از پهلوانان ایرانی

 هژیر

بن مایه این نامها: 

گنجینه نامهای ایرانی: استاد مهربان گشتاسب پور پارسی
نامهای ایرانی: استاد برجسته شادروان دکتر بهرام فره وشی 
نامنامه: شادروان دانشمند پرفسور حسابی

نوشته شده در تاریخ شنبه 28 شهریور 1388    | توسط: علی سیناتروک    | طبقه بندی: نامهای ایرانی،     | نظرات()