بزرگان زن در ایران باستان

یوتاب

 سردار زن ایرانی كه خواهر آریوبرزن سردار نامدار ارتش شاهنشــــــاهی  داریوش سوم بوده است. وی در نبرد با اسكندر گجــستك  همراه آریوبرزن فرماندهی بخشی از ارتش را بر عهده داشته است او در كوهـهای بختیاری راه را بر اسكندر بست . ولی یك ایرانی راه را به اسكندر نشان داد و او از مسیر دیگری به ایران هجوم آورد. با این حال هم آریوبرزن و هم یوتاب درراه میهن كشته شدند و نامی جاویدان از خود بر جای گذاشتند.

 دریاسالار بانو آرتمیز

 نخستین  بانوی دریاسالار جهان  . او به سال 480 پیــش از میلاد به مقام دریاسالاری ارتش شاهنشاهی خــشایارشاه رسید و در نبرد  ایران و یونان ارتش شاهنشاهی ایران را از مرزهای دریایی هدایت می كرد .

 تاریخ نویسان یونان او را در زیبایی برجستگی و متانت سرآمد تمامی زنان آن روزگار نامیده اند.

 آتوسا 

 ملكه بیش از 28 كشور آسیایی در زمان امپراتوری داریـــــــــــوش بزرگ .  هرودت پدر تاریخ از وی به نام شهبانوی داریـــــوش بزرگ یاد كرده است وآتوسا را چندین باد در لشكر كشی های داریوش یاور فكری و روحی داریوش بزرگ دانسته است.

 ارتادخت

 وزیر خزانه داری و امور مالی دولت ایران در زمان شاهنشاهی اردوان چهارم اشكانی. به گفته كتاب اشكانیان اثر دیاكونوف روســــی خاور شناس بزرگ او مالیات ها را سامان بخشید و در اداره امور مالی كوچكتـــــرین خطایی مرتكب  نشد و اقتصاد امپراتوری پارتیان را رونق بخشید.

 آزرمی دخت 

 شاهنشاه زن ایرانی در سال 631 میلادی. او دختر خـــــــــسروپرویز بود. که پس از  "گشتاسب " بر چندین كشور آسیایی پادشاهی كرد.

آذرناهید 

 ملكه ملكه های امپراتوری ایران در زمان شاهنـــــــشاهی شاپور یكم بنیانگزارساسله ساسانی نام این ملكه بزرگ و اقتدارات دولتی او در قلمرو ایــــران دركتیبه های كعبه زرتشت در استان فارس بارها آمده است و او را ستایـش كرده است.

 پرین

 بانوی دانشمند ایرانی . او دختر کی قباد بود كه در سال 924 قبل از مــیلاد هزاران برگ از نسخه های اوستا را به زبان پهلوی برای آیندگان از گوشه و كنار ممالك آریایی گرداوری نمود و یكبار كامل آن را نوشت و نامش در تاریخ ایران زمین برای همیشه ثبت گردیده است.

 فرخ رو 

 نام او به عنوان نخستین بانوی وزیر در تاریـــــخ ایران ثبت شده است وی از طبقه عام كشوری به مقام وزیری امپراتوری ایران رسید.

 گردآفرید

 یكی از پهلوانان سرزمین ایران. تاریخ از او به عنوان دختر كژدم یاد می كند . فردوسی بزرگ او را به عـــنوان  زنی جنگجو و دلاور سرزمین پاكان معرفی   می کند.

 آریاتس 

 یكی از سرداران مبارز و دلیر هخامنشیان در سالهای پیش از میلاد. مورخــین یونانی در چندین جا نامی از وی به میان آورده اند.

 هلاله 

 پادشاه زن ایرانی كه به گفته كتاب دینی و تاریخی ( 391 یشتا ۱۲۷۴ ) در زمان كیانیان بر اریكه شاهنشاهی ایران نشست . از او به عنوان هفتـــمین پادشاه كیانی یاد شده است كه نامش را " همای چهره آزاد " نیز گفته اند.

« سی سی کام» کامروا  ٬ ‌مادر داریوش سوم که هیچگاه در برابر اسکندر تسلیم نشد و همچنان جنگ را دنبال نمود. و« استاتیرا» ٬‌ دختر داریوش سوم و از سرداران هخامنشی نیز بود.

« پریساتیس» ٬ همسر و « آمسترس » ٬ دختر داریوش دوم که پا به پای وی به جنگها میرفتند و پیکار می کردند.

« داناک » باهوش و خردمند و فرزانه٬ از سرداران هخامنشی .

« آپاما » دختر « سپیتمن » که خود از سرداران زمان هخامنشیان بود.

« آذرنوش» هم از شاهدختهای هخامنشی و هم سردار سپاه.

« آسپاسیا» ٬ همسر کورش دوم که از سرداران او نیز بود.

« آرتونیس» ٬ دختر «ارته باز» که او خود نیز سردار بزرگ داریوش بزرگ بود.

« هومی یاستِر» ٬ «  ِورزا» ٬ « مهر مس»٬ « وهومسه » از سرداران و بزرگان سپاه هخامنشی بودند.

« سورا» ٬‌ دختر اردوان پنجم و« میترادخت» از سرداران دوره اشکانی  بودند.

 و همچنین از سرداران و بزرگان سپاه ساسانی می توان به « نگان»٬ « مهر یار»٬ « ماه آذر»٬ « گلبویه »٬ « برزین دخت»٬ « ُبرزآفرید»٬ « ابردخت»

نام برد.

نوشته شده در تاریخ شنبه 28 شهریور 1388    | توسط: علی سیناتروک    | طبقه بندی: زنان بزرگ ایران باستان،     | نظرات()